• جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی