• استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها