• دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)