• دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول