• دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی