• دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان