• مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش