• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم