• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
  • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
  • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
  • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
  • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
  • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
  • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم