• رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه