• موفقیت در فروش موضوع : آدینه
  • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
  • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
  • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی