حمید سپید نام-مسترتیستر

قسمت 58

حمید سپید نام-مسترتیستر
با موضوع: برندینگ...
حمید سپید نام-مسترتیستر
دانلود
مهندس سلطان حسین فتاحی

قسمت 56

مهندس سلطان حسین فتاحی
با موضوع: کارافرین...
مهندس سلطان حسین فتاحی
دانلود
مهندس محسن ایلچی

قسمت 55

مهندس محسن ایلچی
با موضوع: روابط عم...
مهندس محسن ایلچی
دانلود
دکتر محمد مهدی ابریشم کار

قسمت 54

دکتر محمد مهدی ابریشم ک...
با موضوع: مدیریت ب...
دکتر محمد مهدی ابریشم کار
دانلود
دکتر حسین وظیفه دوست

قسمت 53

دکتر حسین وظیفه دوست
با موضوع: نقش انجم...
دکتر حسین وظیفه دوست
دانلود
جناب آقای جعفر واعظی

قسمت 52

جناب آقای جعفر واعظی
با موضوع: کارافرین...
جناب آقای جعفر واعظی
دانلود
بابک بادکوبه

قسمت 50

بابک بادکوبه
با موضوع: تبلیغات
بابک بادکوبه
دانلود
دکتر امیر اخلاصی

قسمت 49

دکتر امیر اخلاصی
با موضوع: استراتژی...
دکتر امیر اخلاصی
دانلود
دکتر امیر اخلاصی

قسمت 47

دکتر امیر اخلاصی
با موضوع: پرسنال ب...
دکتر امیر اخلاصی
دانلود
دکتر محمد علی نسیمی

قسمت 46

دکتر محمد علی نسیمی
با موضوع: جوان ساز...
دکتر محمد علی نسیمی
دانلود
دکتر محمود دهقان طرز جانی

قسمت 44

دکتر محمود دهقان طرز جا...
با موضوع: موانع اص...
دکتر محمود دهقان طرز جانی
دانلود
دکتر میر احمد امیر شاهی

قسمت 42

دکتر میر احمد امیر شاهی
با موضوع: آنچه از...
دکتر میر احمد امیر شاهی
دانلود
دکتر میر احمد امیرشاهی

قسمت 41

دکتر میر احمد امیرشاهی
با موضوع: آنچه از...
دکتر میر احمد امیرشاهی
دانلود
جناب اقای محمد رضا رامخو

قسمت 39

جناب اقای محمد رضا رامخ...
با موضوع: کارافرین...
جناب اقای محمد رضا رامخو
دانلود
دکتر آرش بهجو

قسمت 38

دکتر آرش بهجو
با موضوع: دیجتال م...
دکتر آرش بهجو
دانلود
دکتر مرتضی عماد زاده

قسمت 36

دکتر مرتضی عماد زاده
با موضوع: اقتصاد
دکتر مرتضی عماد زاده
دانلود
دکتر محمود دهقان طرز جانی

قسمت 35

دکتر محمود دهقان طرز جا...
با موضوع: انجمن صن...
دکتر محمود دهقان طرز جانی
دانلود
استاد شیوا شمشیردار

قسمت 33

استاد شیوا شمشیردار
با موضوع: برند اجت...
استاد شیوا شمشیردار
دانلود
مهندس رضا نورایی

قسمت 32

مهندس رضا نورایی
با موضوع: حق انتخا...
مهندس رضا نورایی
دانلود
شیوا شمشیر دار

قسمت 30

شیوا شمشیر دار
با موضوع: برند اجت...
شیوا شمشیر دار
دانلود
استاد رضا ایزدی

قسمت 29

استاد رضا ایزدی
با موضوع: بازاریاب...
استاد رضا ایزدی
دانلود
دکتر شهربانو قلی پورفریدونی

قسمت 27

دکتر شهربانو قلی پورفری...
با موضوع: مفهوم با...
دکتر شهربانو قلی پورفریدونی
دانلود
مهندس احمد رضا نخجوانی

قسمت 26

مهندس احمد رضا نخجوانی
با موضوع: گفت و گو...
مهندس احمد رضا نخجوانی
دانلود
مهندس یوسفی فر

قسمت 24

مهندس یوسفی فر
با موضوع: شیوه های...
مهندس یوسفی فر
دانلود
دکترمحمد حسین غوثی

قسمت 23

دکترمحمد حسین غوثی
با موضوع: اصول فنو...
دکترمحمد حسین غوثی
دانلود
اسماعیل سعادتفرد

قسمت 21

اسماعیل سعادتفرد
با موضوع: کارافرین...
اسماعیل سعادتفرد
دانلود
اسماعیل سعادتفرد

قسمت 20

اسماعیل سعادتفرد
با موضوع: کارافرین...
اسماعیل سعادتفرد
دانلود
دکترامیر اخلاصی

قسمت 18

دکترامیر اخلاصی
با موضوع: برندینگ...
دکترامیر اخلاصی
دانلود
دکتر امیر اخلاصی

قسمت 17

دکتر امیر اخلاصی
با موضوع: برندینگ...
دکتر امیر اخلاصی
دانلود
استاد منصور مجدم

قسمت 15

استاد منصور مجدم
با موضوع: باید و ن...
استاد منصور مجدم
دانلود
x