دکتر علیرضا شیری

قسمت 14

دکتر علیرضا شیری
با موضوع: چه کنیم...
دکتر علیرضا شیری
دانلود
دکتر هرمز مهرانی

قسمت 12

دکتر هرمز مهرانی
با موضوع: فروش
دکتر هرمز مهرانی
دانلود
دکتر فرزاد مقدم

قسمت 11

دکتر فرزاد مقدم
با موضوع: برند
دکتر فرزاد مقدم
دانلود
دکتر شهریار شفیعی

قسمت 9

دکتر شهریار شفیعی
با موضوع: برندبخش...
دکتر شهریار شفیعی
دانلود
دکتر شهریار شفیعی

قسمت 8

دکتر شهریار شفیعی
با موضوع: برند بخش...
دکتر شهریار شفیعی
دانلود
دکترفرهادبدیع

قسمت 6

دکترفرهادبدیع
با موضوع: صنعت پخش...
دکترفرهادبدیع
دانلود
دکتر فرهاد بدیع

قسمت 4

دکتر فرهاد بدیع
با موضوع: صنعت پخش...
دکتر فرهاد بدیع
دانلود
دکتر سید سعید میرواحدی

قسمت 2

دکتر سید سعید میرواحدی
با موضوع: بازاریاب...
دکتر سید سعید میرواحدی
دانلود
مهندس سعید جارودی

قسمت 1

مهندس سعید جارودی
با موضوع: آینده پژ...
مهندس سعید جارودی
دانلود
x