• دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : فروش
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)