• خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول