• استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند