• جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها