• مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول