• جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی