• دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان