• جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی