• دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)