• رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی