• استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای اعرابی پور موضوع : چگونه یک فروشنده سازمانی موفق باشیم؟
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری