• توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی