• دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید