• دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین