• رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • جناب آقای اعرابی پور موضوع : چگونه یک فروشنده سازمانی موفق باشیم؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی