• بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی