• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393) عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : استراتژیهای پرسنال برندینگ -بخش دوم
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟