• استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟