• دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی