• جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم