• دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
  • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
  • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
  • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی