• بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
  • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
  • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
  • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین