• ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
  • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
  • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
  • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)