• مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : فروش
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم