• مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم