• مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش