• دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی