• جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول