• دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند